Niet-ontvankelijke klacht over de (inhoud van de) crisismaatregel


Klachtencommissie GGZ Amsterdam en omstreken

Betreft: BESLISSING

Inzake: de klacht van de heer A., gedateerd 22 november 2023, door de klachtencommissie ontvangen op 22 november 2023, nummer 2311-145

Datum: 4 december 2023

Inleiding

De klachtencommissie is op 4 december 2023 bijeengekomen ter behandeling van de klacht van de heer A., gedateerd 22 november 2023, tegen B. (hierna: de zorgaanbieder). 

Aanwezig

Klager: de heer A.;
Bijgestaan door: de heer C., patiëntenvertrouwenspersoon (hierna pvp), vervanger van mevrouw D. (pvp). 

 Zorgaanbieder: de heer E., psychiater;
mevrouw F., arts;
een verpleegkundige (vpk);
een vpk in opleiding en een arts in opleiding.

Klachtencommissie: mevrouw X, voorzitter, jurist;
mevrouw X, lid, psychiater;
mevrouw X, lid, voorgedragen door de Cliëntenraad.  

Ambtelijk secretaris: mevrouw X. 

Stukken

De klachtencommissie, hierna te noemen de commissie, heeft bij de behandeling van de klacht de beschikking gehad over de volgende stukken:

  1. het klaagschrift;
  2. het verweerschrift;
  3. gegevens uit het medisch/verpleegkundig dossier van de heer A.. 

Samenvatting

Klager heeft een klacht ingediend tegen meerdere vormen van verplichte zorg en over het feit dat hij de eerste twee dagen op de afdeling geen, dan wel niet de juiste maaltijden aangeboden heeft gekregen. Daarnaast wenst hij een schadevergoeding te ontvangen. Tijdens de hoorzitting bleek dat klager alleen wilde klagen over de (inhoud van de) (verlengde) crisismaatregel. Dit is echter geen klachtonderdeel in de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en daarom is de klacht niet-ontvankelijk.   

De feiten en omstandigheden

Ter uitvoering van de crisismaatregel die door de burgemeester is afgegeven heeft de zorgverantwoordelijke op 13 november 2023 op grond van artikel 8:9 Wvggz een beslissing genomen tot het toepassen van verplichte zorg in de vorm van toediening van medicatie, beperking van de bewegingsvrijheid en opname in een accommodatie.  

Klager is op 13 november 2023 opgenomen op de afdeling G. van kliniek H. van de zorgaanbieder. 

Bij beschikking van 14 november 2023 heeft de rechtbank J. ten aanzien van klager een voortgezette crisismaatregel verleend tot 5 december 2023. De machtiging omvat verplichte zorg, onder meer in de vorm van toediening van medicatie, beperking van de bewegingsvrijheid en opname in een accommodatie. 

Op 21 november 2023 is door de zorgaanbieder een verzoek ingediend voor het toewijzen van een zorgmachtiging; de zitting hierover heeft nog niet plaatsgevonden.

De klacht en het standpunt van klager 

Klager heeft klachten ingediend tegen meerdere vormen van verplichte zorg. Daarnaast heeft hij geklaagd omdat hij de eerste twee dagen op de afdeling geen, dan wel niet de juiste maaltijden aangeboden heeft gekregen. Verder wordt verzocht om ten bate van klager een schadevergoeding op te leggen ten laste van de zorgaanbieder. 

Tijdens de mondelinge behandeling van de klacht van klager op 4 december 2023 bleek echter dat klager alleen nog wilde klagen over het incident dat heeft geleid tot zijn opname en de, naar zijn oordeel, onjuiste interpretatie daarvan. Klager betwist dat sprake was van een incident en hij is dan ook van mening dat hij ten onrechte een crisismaatregel opgelegd heeft gekregen. 

Klager heeft de commissie desgevraagd tijdens de hoorzitting meerdere keren bevestigd dat zijn klachten over de uitvoering van de verplichte zorg en over de maaltijden geen behandeling behoeven. 

Overwegingen en oordeel

Tijdens de hoorzitting is duidelijk geworden dat klager alleen wenst te klager over de, naar zijn oordeel, onjuiste interpretatie van het incident dat voorafging aan het opleggen van de crisismaatregel en het feit dat hij vervolgens, naar zijn oordeel onterecht, een crisismaatregel opgelegd heeft gekregen. 

Op grond van artikel 10:6 lid 2 Wvggz zijn klachten over de inhoud van de (voortgezette) crisismaatregel niet-ontvankelijk. Daarom komt de commissie tot het oordeel dat de klacht niet-ontvankelijk is.   

Tijdens de hoorzitting is dit mondeling aan klager uitgelegd. 

Schadevergoeding

Nu de klacht niet-ontvankelijk is, zal het verzoek tot vergoeding van de schade niet worden behandeld. 

De beslissing

De commissie: 

  • verklaart de klacht niet-ontvankelijk

De schriftelijke beslissing is op 11 december 2023 aan betrokkenen verzonden.
De geanonimiseerde beslissing zal worden gepubliceerd op wvggzklachten.nl

Bent u het niet eens met deze beslissing? Dan kunt u uw bezwaren tegen de beslissing binnen zes weken na de datum van verzending van de beslissing voorleggen aan de rechtbank. Let wel: aan deze procedure bij de rechtbank zijn voor u kosten verbonden.