Klacht tegen verplichte medicatie en gedwongen opname op gesloten afdeling


Deze uitspraak betreft de klachtmelding van XX, (voor het vervolg: ‘         klager ’) klinisch in zorg bij Altrecht,  zorgeenheid XX, afdeling XX.

 I. Verloop

De GGZ Klachtencommissie Patiënten en Naasten Utrecht (voor het vervolg: de ‘  Klachtencommissie ’)  ontving op 15 augustus 2022 het klachtmeldingsformulier d.d. 12 augustus 2022 van klager en heeft  de klacht geregistreerd onder nummer GKPNU 037.22.2417.

 Beschrijving van de klacht

De klacht houdt zakelijk samengevat in dat klager zich niet kan vinden in het besluit tot:

 1. gedwongen opname op een gesloten afdeling
 2. verplichte medicatie

 Bevoegdheid Klachtencommissie

Klager heeft een klacht over een situatie als bedoeld in artikel 10:3 Wet verplichte geestelijke  gezondheidszorg (hierna: ‘ Wet verplichte ggz ’). De  Klachtencommissie is op grond van artikel 10:1 lid 2  van de Wet verplichte ggz bevoegd om uitspraak over de klacht te doen.

Bij het indienen van de klacht heeft klager ook een schorsingsverzoek ingediend. Daarop heeft de  commissie op 12 augustus 2022 uitspraak gedaan, waarbij het schorsingsverzoek niet is gehonoreerd.

 Hoorzitting

De klachten zijn behandeld in een fysieke hoorzitting van de Klachtencommissie op 23 augustus 2022  Direct na de hoorzitting is een  verkorte uitspraak  met betrekking tot de klachten, zonder nadere  overwegingen aan klager en verweerders verzonden.

 Verschenen zijn  Klager:

 • XX, klager
 • XX, patiëntenvertrouwenspersoon (voor het vervolg: ‘          PVP ’)

Verweerders:

 • XX, arts-assistent XX (voor het vervolg: verweerder A’)
 • XX, psychiater XX (voor het vervolg: ‘  verweerster B’)

De Klachtencommissie bestaat uit:

 • XX, jurist, voorzitter
 • XX, psychiater
 • XX, verpleegkundige

Als toehoorder waren aanwezig:

 • XX, verpleegkundige XX
 • XX, co-assistent XX

XX, ambtelijk secretaris, is aanwezig voor een verslaglegging c.q. zakelijke samenvatting van hetgeen  ter hoorzitting door de aanwezigen naar voren wordt gebracht.

Op grond van de Wet verplichte ggz moet de Klachtencommissie al haar uitspraken openbaar maken.  Om die reden staan alleen in de aanhef van de uitspraak de namen van betrokkenen vermeld en  worden verder alleen functies en rollen genoemd. Uiteraard worden de namen van betrokkenen niet in  de te publiceren uitspraak vermeld.

 Documenten

De volgende documenten stonden de Klachtencommissie ter beschikking:
●     Klachtmeldingsformulier GKPNU d.d. 12 augustus 2022.

II. Verslag van de hoorzitting

De voorzitter opent de vergadering en stelt vast dat aan de orde is de behandeling van de klachten die  klager heeft ingediend over opname in een accommodatie en verplichte medicatie. Er volgt een  voorstelronde zodat duidelijk is wie aan de hoorzitting deelnemen.

 Standpunt klager

Klager geeft aan graag naar huis te willen en ambulante begeleiding te krijgen, omdat hij geen  psychose heeft. Hij heeft een second opinion aangevraagd omdat hij geen bipolaire stoornis heeft.  Klager vindt het niet terecht dat hij op een gesloten afdeling zit, hij is het niet eens met de behandeling  met medicatie. Zijn familiebanden zijn heel erg verwaterd, wat een ander familielid zegt doet er niet  toe. Hij is door een foutje (van een ander) op de gesloten afdeling terechtgekomen. Klager is niet  agressief.

De normale gang van zaken is dat er een crisisteam thuiskomt, om met je te praten. Dat is niet  gebeurd. Klager heeft zich niet verzet, maar als er extreem geweld wordt gebruikt en als er bloed op  de grond ligt, kan men niet anders. Het was overmacht, daar wil klager het bij houden. De politie stond  ineens voor de deur – zonder crisisdienst –  en klager had een schrikreactie. Hij heeft geen strafbaar  feit gepleegd.

De PVP vult aan dat klager geen bezwaar heeft tegen de medicatie die hij al gebruikte, maar tegen de  opname. Hij wil vooral ambulante begeleiding, maar niet deze dwangsetting. Zijn ouders woonden  tijdelijk bij hem in, vanwege gebrek aan huisvesting, wat stressverhogend was voor klager. Nu hebben  zij de sleutels van zijn nieuwe huis, dus die stressfactor is weggenomen.

Klager geeft aan dat de behandelaren niet het totale plaatje in zicht hebben, dus hij geeft hen geen  toestemming de commissie te informeren over feiten en omstandigheden rond zijn behandeling. Hij  heeft ten tijde van het indienen van zijn klacht ook geweigerd toestemming te verlenen aan de  commissie om kennis te nemen van de voor de klachtbehandeling relevante documenten. De  Klachtencommissie heeft klager ter zitting geïnformeerd en aangegeven dat onder deze  omstandigheden de klachten niet goed te beoordelen zijn. Dit begrijpt klager.

Vanuit de Klachtencommissie wordt gevraagd of klager nog een nadere toelichting wil geven over de  reden waarom hij is opgenomen en wordt behandeld met geneesmiddelen en de documenten die  hierover aan klager zijn verstrekt. Ook hierover wil klager de commissie niet nader informeren.

 Standpunt verweerders

Verweerders geven aan de wens van klager om geen informatie over hem te verstrekken te  respecteren.

 Afronding en sluiting

De voorzitter geeft aan dat partijen binnen een week de onderbouwde uitspraak van de  Klachtencommissie kunnen verwachten en sluit de hoorzitting.

III. Overwegingen en beoordeling

De Klachtencommissie overweegt ten aanzien van beide klacht onderwerpen als volgt:

Vaststaat dat klager weigert inzage te geven in zijn medisch dossier aan de Klachtencommissie. Ook  heeft klager ter zitting zelf weinig informatie verschaft over het verloop van zijn behandeling. Hiernaast  heeft klager aangegeven niet te willen dat verweerders hun standpunt inzake zijn behandeling  toelichten. Nu klager weigert enig inzicht te geven in het verloop van zijn behandeltraject is het voor de  Klachtencommissie onmogelijk om inhoudelijk te toetsen of de opname voldoet aan de wettelijke  vereisten. Nu de klachten geen voor de Klachtencommissie verifieerbare feitelijke grondslag hebben  worden beide klachtonderdelen daarom  ongegrond verklaard.

  IV. Uitspraak

 • De Klachtencommissie verklaart de klacht over de gedwongen  opname op een gesloten  afdeling:  ongegrond
 • De Klachtencommissie verklaart de klacht over de verplichte  medicatie:  ongegrond

Aldus besloten te Utrecht op 23 augustus 2022 door de GGZ Klachtencommissie Patiënten en  Naasten Utrecht en ondertekend door de voorzitter, XX op 29 augustus 2022.

Nadat de Klachtencommissie een beslissing heeft genomen of indien de Klachtencommissie niet tijdig  een beslissing heeft genomen, kunnen klager, de vertegenwoordiger, de zorgaanbieder of een  nabestaande van klager binnen zes weken een schriftelijk en gemotiveerd verzoekschrift indienen bij  de rechter ter verkrijging van een beslissing over de klacht.