Ongegronde klacht tegen de huisregels

Datum uitspraak:
25-03-2024
Datum publicatie:
09-04-2024
Bijlage:
-
Zaaknummer:
2403-36
Zorgaanbieder:
Anoniem
Uitspraak:
Ongegrond
Beroep:
Onbekend
Schadevergoeding:
Niet toegekend
Wvggz-artikel:
Art. 8:15 

De klacht houdt in dat klager stelt dat aan de inname van zijn bokshandschoenen bij binnenkomst en tijdens zijn opname in de kliniek, een beslissing door de zorgverantwoordelijke ten grondslag had moeten liggen en dat hij van de geneesheer-directeur een afschrift van deze beslissing zou hebben moeten ontvangen.
De Commissie komt tot het oordeel dat de klacht van klager onder de huisregels valt en dat de klacht ongegrond is.

Lees verder

Ongegronde klacht over medicatie, opname in een accommodatie en kamerprogramma

Datum uitspraak:
18-03-2024
Datum publicatie:
02-04-2024
Bijlage:
-
Zaaknummer:
2403-35
Zorgaanbieder:
Arkin
Uitspraak:
Ongegrond
Beroep:
Onbekend
Schadevergoeding:
n.v.t.
Wvggz-artikel:
Art. 8:9 
Verplichte zorgvormen:
a. c. j. 

De klacht houdt in dat klager zich niet kan vinden in het besluit tot het toedienen van medicatie, het opnemen in een accommodatie en het opleggen van een kamerprogramma.
De Commissie komt tot het oordeel dat de klachtonderdelen ongegrond zijn.

Lees verder

Ongegronde klacht over medicatie als vorm van verplichte zorg

Datum uitspraak:
11-03-2024
Datum publicatie:
02-04-2024
Bijlage:
-
Zaaknummer:
2402-24
Zorgaanbieder:
Arkin
Uitspraak:
Ongegrond
Beroep:
Onbekend
Schadevergoeding:
Niet toegekend
Wvggz-artikel:
Art. 8:9 
Verplichte zorgvormen:
a. 

In het kader van een (machtiging tot voortzetting van de) crisismaatregel werd klager in de periode van 10 januari 2023 tot 23 februari 2023 behandeld met medicatie, waaronder Haldol in een dosering die geleidelijk werd verhoogd van 3 mg naar 20 mg. Na stabilisering van het toestandsbeeld werd klager op 23 februari 2023 ontslagen uit de kliniek waarna de behandeling in een andere accommodatie werd voortgezet. Op 6 april 2023 heeft klager een poging tot suïcide (TS) gedaan. Klager wijt deze TS aan de behandeling met Haldol waarvan de dosering volgens hem te hoog was. Als gevolg van de hoge dosering Haldol ontwikkelde klager naar eigen zeggen een forse depressie. De Commissie acht klager ontvankelijk maar volgt klager niet in zijn klacht en stelt vast dat de behandeling destijds voldeed aan de daarop van toepassing zijnde richtlijnen en protocollen. De klacht is daarom ongegrond verklaard. Het verzoek tot schadevergoeding is afgewezen.

Lees verder

Ongegronde klacht over medicatie, opname in een accommodatie en beperking van de bewegingsvrijheid

Datum uitspraak:
11-03-2024
Datum publicatie:
02-04-2024
Bijlage:
-
Zaaknummer:
2402-23
Zorgaanbieder:
GGZ inGeest
Uitspraak:
Ongegrond
Beroep:
Onbekend
Schadevergoeding:
n.v.t.
Wvggz-artikel:
Art. 8:9 
Verplichte zorgvormen:
a. b. j. 

De klacht houdt in dat klaagster zich niet kan vinden in het besluit tot opname in een accommodatie, het toedienen van medicatie, de beperking van de bewegingsvrijheid en de onderbouwing van de artikel 8:9 Wvggz beslissing ter zake.
De Commissie komt tot het oordeel dat de klachtonderdelen ongegrond zijn. 

Lees verder

Ongegronde klacht over medicatie, het niet betrekken van klaagster bij de behandeling en de wisseling van hoofdbehandelaren

Datum uitspraak:
04-03-2024
Datum publicatie:
02-04-2024
Bijlage:
-
Zaaknummer:
2402-14
Zorgaanbieder:
GGZ inGeest
Uitspraak:
Onbekend
Beroep:
Onbekend
Schadevergoeding:
n.v.t.
Wvggz-artikel:
Art. 8:9 
Verplichte zorgvormen:
a. 

De klacht houdt in dat klager zich niet kan vinden in het besluit tot
1) toediening van medicatie, en dan met name de combinatie van de verschillende soorten medicatie en de hoogte van de dosering;
2) het niet betrekken van klaagster bij de behandeling en de gesprekken van en over klager;
3) de wisselingen van de hoofdbehandelaren.
De Commissie komt tot het oordeel dat alle klachtonderdelen ongegrond zijn. 

Lees verder

Ongegronde klacht over meerdere vormen van verplichte zorg

Datum uitspraak:
04-03-2024
Datum publicatie:
02-04-2024
Bijlage:
-
Zaaknummer:
2402-25
Zorgaanbieder:
Arkin
Uitspraak:
Ongegrond
Beroep:
Onbekend
Schadevergoeding:
n.v.t.
Wvggz-artikel:
Art. 8:9 
Verplichte zorgvormen:
a. b. j. 

Gedurende de zorgmachtiging zijn ten aanzien van klaagster meerdere vormen van verplichte zorg toegepast. Volgens klaagster was dat niet nodig.  De Commissie oordeelt dat de klachten ongegrond zijn. Er is in voldoende mate gebleken dat de beslissing tot het verlenen van verplichte zorg voldoet aan de vereisten van de Wvggz. 

Lees verder

Deels gegronde klacht over verschillende vormen van verplichte zorg

Datum uitspraak:
04-03-2024
Datum publicatie:
02-04-2024
Bijlage:
-
Zaaknummer:
2402-26
Zorgaanbieder:
Arkin
Uitspraak:
Deels gegrond
Beroep:
Onbekend
Schadevergoeding:
n.v.t.
Wvggz-artikel:
Art. 8:9 
Verplichte zorgvormen:
c. e. 

De klacht houdt in dat klaagster zich niet kan vinden in het besluit tot separatie en fixatie en de wijze waarop deze is uitgevoerd, het onderzoek aan kleding of lichaam als vormen van verplichte zorg, de weigering tot dossierinzage, de medicatieweigering door de behandelaar en dat klaagster meent onheus te zijn bejegend. De Commissie hanteert bij de beoordeling een onderscheid tussen enerzijds Wvggz-klachten (vormen van verplichte zorg) en anderzijds Wkkgz-klachten (de overige klachtonderdelen). 

De Commissie komt voor de Wvggz-klachten tot het oordeel dat het klachtonderdeel over het besluit tot separatie en fixatie en het klachtonderdeel over onderzoek aan kleding en lichaam gegrond is. De onderdelen van de klacht die zien op de bejegening zijn naar het oordeel van de Commissie eveneens gegrond. De overige klachtonderdelen zijn ongegrond verklaard. Het verzoek van klaagster tot vergoeding van haar schade wordt aangehouden.

Lees verder

Ongegronde klacht over vrijwillige opname

Datum uitspraak:
26-02-2024
Datum publicatie:
02-04-2024
Bijlage:
-
Zaaknummer:
2402-18
Zorgaanbieder:
Arkin
Uitspraak:
Ongegrond
Beroep:
Onbekend
Schadevergoeding:
Niet toegekend
Wvggz-artikel:
Art. 8:9 
Verplichte zorgvormen:
j. 

Klaagster heeft een klacht ingediend over haar verblijf in de kliniek. Zij zegt dat er verplichte zorg is toegepast, terwijl zij vrijwillig in de kliniek verbleef. Zij heeft dit niet verder toegelicht en is niet in de hoorzitting verschenen om haar klacht nader te onderbouwen. Verweerder heeft bestreden dat er verplichte zorg is toegepast zonder dat daar een juridische titel aan ten grondslag lag. Dit was anders in één specifieke noodsituatie. De Commissie stelt vast dat klaagster niet ter zitting is verschenen terwijl zij wel deugdelijk was opgeroepen. De Commissie komt tot het oordeel dat de klacht van klaagster niet voldoende specifiek is en niet voldoende is onderbouwd. De klacht is daarom ongegrond. Het verzoek van klaagster tot vergoeding van haar schade wordt afgewezen. 

Lees verder

Ongegronde klacht over overplaatsing en de wijze waarop deze is uitgevoerd

Datum uitspraak:
26-02-2024
Datum publicatie:
02-04-2024
Bijlage:
-
Zaaknummer:
2402-19
Zorgaanbieder:
GGZ inGeest
Uitspraak:
Ongegrond
Beroep:
Onbekend
Schadevergoeding:
n.v.t.
Wvggz-artikel:
Art. 8:9 
Verplichte zorgvormen:
k. 

De klacht houdt in dat klaagster zich niet kan vinden in het besluit tot overplaatsing en de wijze waarop deze is uitgevoerd. 
De Commissie komt tot het oordeel dat de klacht ongegrond is.

Lees verder

Ongegronde klacht over meerdere vormen van verplichte zorg

Datum uitspraak:
26-02-2024
Datum publicatie:
02-04-2024
Bijlage:
-
Zaaknummer:
2402-20
Zorgaanbieder:
Arkin
Uitspraak:
Ongegrond
Beroep:
Onbekend
Schadevergoeding:
Niet toegekend
Wvggz-artikel:
Art. 8:9 
Verplichte zorgvormen:
a. 

Gedurende de crisismaatregel en de daarop aansluitende zorgmachtiging zijn ten aanzien van klager meerdere vormen van verplichte zorg toegepast. Volgens klager was dat niet toegestaan. Als gevolg van de aan hem verleende verplichte zorg heeft klager schade geleden. Klager wil daarvoor een vergoeding, met de opmerking dat hij de gestelde schade op een later moment in de procedure zal onderbouwen. De Commissie oordeelt dat de klachten ongegrond zijn. Er is in voldoende mate gebleken dat de beslissing tot het verlenen van verplichte zorg voldoet aan de vereisten van de Wvggz. Het verzoek om schadevergoeding wordt daarom ook afgewezen. Daarnaast heeft klager klachten ingediend over de wijze waarop hij tijdens zijn opneming bejegend is. Ook deze klachten heeft de Commissie ongegrond verklaard.   

Lees verder